KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumluları

Av. Alper Akdoğan (İstanbul Barosu Sicil No: 36164) ve Av. Ahmet Erdem Uslaş (İstanbul Barosu Sicil No: 34852) (ikisi birlikte “AKDOĞAN USLAŞ Avukatlık Bürosu” veya “Büro” olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen otomatik yollarla (kullandığımız elektronik sistem ve yazılımlar vasıtasıyla) veya veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle (fiziki dosya ve kayıt tutulması) işlemekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Veriler

A. Kimlik bilgileriniz (ad, soyadı, doğum yeri/tarihi, ana/baba adı, vergi dairesi bilgisi, vergi kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport numarası, yabancı kimlik numarası ve potansiyel vergi numarası),
B.
İletişim bilgileriniz (sabit ve mobil telefon numaraları, faks numarası, posta/fatura adresi, e-posta adresi, Skype programı kullanıcı adı),
C.
İstihdam ve özgeçmiş bilgileriniz (hangi şirketin hissedarı, yöneticisi, temsilcisi ve/veya çalışanı olduğunuz, unvanınız, pozisyonunuz, yetkileriniz, iş tecrübeleriniz, eğitim ve yabancı dil bilgileriniz, referanslarınız),
D. Referans ve Bağlantı bilgileriniz (Büromuz ile ilk olarak ne şekilde ve (varsa) kimin referansıyla irtibata geçtiğiniz, Büromuzu kimlere yönlendirdiğiniz veya tavsiye ettiğiniz ve iş ortaklarınız),
E. İşlem bilgileriniz (Büromuzun hangi hizmetleriyle ilgilendiğiniz, söz konusu hizmetlerle ilgili olarak tarafınıza verilen teklifler, toplantı tarihleri ve notları, görüşme tutanakları, tarafınızla akdedilen her türlü sözleşmelerdeki tüm şartlar ve bilgiler),
F. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca kaydını tutmakla mükellef olduğumuz her türlü dava ve icra dosyası içeriğindeki tüm bilgiler,
G. Operasyon bilgileriniz (Büromuz ile akdettiğiniz sözleşmelerin hukuka uygun olarak ifası kapsamında tarafımızca işlenmesi zorunlu olan bilgiler),
H. Finans bilgileriniz (banka ve şube bilgisi, şube adresi, şube kodu, SWIFT/BIC kodu, banka hesap numarası, referans numarası),
İ. İnternet sitemizi ziyaret ederken izlediğiniz yol haritası, tıkladığınız sayfalar ve IP adresiniz,
J. Ses kaydı yapılmaksızın güvenlik kamerası görüntüleriniz,
Büromuz tarafından işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;
A. Hizmet tekliflerinin yapılması ve hukuki hizmetlerimizin usulüne uygun şekilde ifası, tahsilat ve/veya ödeme yapılması,
B. Yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıt, belge ve serbest meslek makbuzlarının düzenlenmesi ve bunların çevrimiçi olarak veya fiziken gönderimi/kargolanması,
C. İletişim, insan kaynakları, lojistik, muhasebe, risk yönetimi, kârlılık analizi, istatistik, planlama, raporlama ve güvenlik faaliyetlerimizin yürütülmesi,
D. İnternet ortamında yaptığımız yayınların düzenlenmesi ve internet sitemizin ziyaretçiler için daha kullanışlı hale getirilmesi,
E. Akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlendiğimiz edimleri usulüne uygun olarak ifa etmek, her türlü yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan her türlü haklarımızı etkin şekilde kullanabilmek,
F. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
G. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,
amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi, internet üzerinden görüntülü görüşme uygulamaları (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet), e-posta, posta (mektup), çevrimiçi mesajlaşma/görüşme ve sosyal medya uygulamaları (Whatsapp, Telegram, Wechat, Linkedin, Facebook, Twitter), internet sitemizde kullanılan çerezler (cookies) ve internet sitemiz üzerinden doldurularak Büromuza gönderilen iletişim formu yöntemleriyle doğrudan ilgili kişi olarak tarafınızdan elde edilen, Google arama motoru üzerinden Büromuzun elde ettiği ve/veya üçüncü kişiler tarafından Büromuza aktarılmak suretiyle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan; a) Açık rızanızın bulunması, b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Veri işleme faaliyetimizin “Açık rızanızın bulunması” dışında bir hukuki sebeple yürütülmesi mümkün ise açık rızanız aranmayacak ve kişisel verileriniz diğer hukuki sebebe (veya sebeplere) dayanılarak işlenecektir.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi, internet üzerinden görüntülü görüşme uygulamaları (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet), e-posta, posta (mektup), çevrimiçi mesajlaşma/görüşme ve sosyal medya uygulamaları Kişisel verileriniz idari ve resmi makamlara, bağımsız denetim şirketlerine, mali müşavirler ve diğer avukatlara, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, kara, deniz ve hava taşıma şirketlerine, kargo firmalarına, gümrük müşavirlerine, Büromuzun iş ortaklarına, tedarikçilerine, müvekkillerine, yöneticilerine ve çalışanlarına, Büromuzun e-posta, veri depolama (bulut) hizmeti gibi teknolojik hizmetler satın aldığı şirketlere, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan lisans almış şirketlere, bankalara ve diğer finansal kurumlara, hizmet alınan yurt içi veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere, yukarıda “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlığı altında listelenen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

6698 sayılı Kanunun 11. Maddesindeki haklara sahip olduğunuzu özellikle belirtir, bu bağlamda, veri sorumlusu Büromuza başvuru ve taleplerinizi yazılı olarak veya e-posta, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Büromuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapabileceğinizi hatırlatırız. Başvuruda kullanılacak iletişim bilgileri şöyledir:

Adres : Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No:3/507 Akmerkez Residence Daire 7C Etiler 34340 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
E-posta adresi : info@akdogan-uslas.av.tr
Telefon : (212) 343 16 28
İnternet Sitesi : www.akdogan-uslas.av.tr

30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinin 2. Fıkrasındaki zorunlu şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Saygılarımızla,

Av. Alper Akdoğan & Av. Ahmet Erdem Uslaş
AKDOĞAN USLAŞ Avukatlık Bürosu

(Son güncelleme: 21.10.2020)